วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม RoadMap ปี ๒๕๖๐ และแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็น และปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขและชี้แจงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้นางวันเพ็ญ ศรีภักดี ได้เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และรอบคอบ พร้อมคำนึงถึงองค์กรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก