โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
 
               วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยครูบัญชี นางสาวระวีวรรณ โอภาภิวัฒน์ ครูบัญชีประจำศูนย์ศพก.อำเภอปะทิว ลงพื้นที่ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว สอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ณ บ้านบ่อนกหมู่ที่๖ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง