วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการใสห้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายไพสิฐ เกตุสถิตย์ ปลัดอาวุโส เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว