วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว รวมทั้งเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชน
 
               ทั้งนี้นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย ในนามตัวแทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้โครงการเป็นไปด้วยดี และสามารถนำมาใช้ประกอบในการวางแผนการตัดสินใจในทุกขั้นตอน ว่าด้วยเรื่องของการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินการของโครงการ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เพื่อให้มีความมั่นคงและเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ "ต้องทำบัญชี"