วันที่ ๑๖-๑๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมทำบัญชี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชุมพรซันนี่บีชรีสอร์ท อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร และโครงการอาหารกลางวัน สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งการจัดฐานการเรียนรู้ออกเป็น ๓ ฐาน ร่วมทั้งในนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการเล่นเกมส์ การแสดง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามัคคี พร้อมนี้นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญทางการจัดทำบัญชีและสามารถถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว พร้อมทั้งดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง