ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
               วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสายสอบบัญชี เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์