วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี ได้เน้นย้ำในเรื่องของการติดตามผลการปฏิบัติงานและการคีย์ข้อมูลผ่านระบบอินทราเน็ตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ในต้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีทุกสายสอบรายงานผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นคุณภาพตามความเป็นจริง และสามารถชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ ได้