โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) อำเภอหลังสวน
 
               วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมนางดวงกมล เล่งระบำ ครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก.อำเภอหลังสวน ลงพื้นที่จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.๕ ต. วังตะกอ อ. หล้าสวน จ. ชุมพร ให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่