วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการใสห้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวกันยา ทองคง ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว