วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชุมพร โดยมีนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน นางนงลักษณ์ ตันสกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร