วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี นายวราเทพ สรุิยชน นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงาน เกี่ยวกับการนำเสนอนวัตกรรม Smart4M เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเข้าสู่ CAD ๔.๐ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงโปรแกรมระบบงานย่อยกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ CAD ๔.๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร