Unit School ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ครั้งที่ ๒
 
               วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดกิจกรรมเรียนรู้ภายในหน่วยงาน Unit School ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้ทบทวน และเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้องมากที่สุด