ตรวจเยี่ยมเกษตรกร "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" 
 
               วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวนารี แซ่เฮง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘  และนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเป้าหมาย ณ บ้านนางถวิล ปลอดกำ เลขที่ ๒๓๓ หมู่ ๙ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งนอกเหนือจากการให้คำแนะนำทางด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแล้วนั้น นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ได้สนทนาซักถามและรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำบัญชี รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้และนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
 
               ทั้งนี้นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ได้แนะนำให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เพื่อความสุข การมีอยู่มีกินที่ยั่งยืน ต่อไป