โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) อำเภอทุ่งตะโก
 
               วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมนายชนะ มณีนวล ครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก.อำเภอทุ่งตะโก ลงพื้นที่จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ. ชุมพร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ นายชนะ มณีนวล ครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก. อำเภอทุ่งตะโก ได้นำเอาแอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแพร่และสอนแนะการทำบัญชีผ่านมือถือให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการ