ประชุมและติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเกาะมัตรา ชั้น๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ เป็นประธานในการประชุม และเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานแปลงใหญ่สวนทุเรียน ของนายดำรงศักดิ์ สินศักดิ์ พร้อมรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลประชุมหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว