วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จำกัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของสหกรณ์ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์