โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
 
               วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ นวลละออนักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยครูบัญชีนางสาววาสนา ช่วนประสิทธิ์ ครูบัญชีประจำอำเภอหลังสวน ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด สอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ณ บ้านบ่อนกหมู่ที่๕ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม ตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง