วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางขวัญตา ภักดีประชุม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาพญา ณ สำนักปฏิบัติธรรมนาพญาธรรมาราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อแถลงงบการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาพญา ทั้งนี้นางขวัญตา ภักดีประชุม ได้กล่าวแนะนำในเรื่องของการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมเสนอแนะให้กลุ่มะดมทุนเรือนหุ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกลุมในการบริหารกิจการต่อไป