วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร หนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๓) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการจัดประชุมดังกล่าว