วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพืชกาแฟ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ หมู่๑ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล พร้อมหารือเพื่อส่งเสริมและผลักดันการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟ รวมถึงการขอสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ พืชกาแฟ และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน