วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จัดเวทีแบบมีส่วนร่วมและจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง บ้านรุ่งเรือง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๒๐บ้ารุ่งเรือง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีนายสุธีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี เพื่อดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ โดยยึดหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

               กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง บ้านรุ่งเรืองเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง ภายในกลุ่มดำเนินกิจกรรมจำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมเลี้ยงปลา และกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ นายทองหยด บุญเผื่อน ประธานกลุ่มฯ ได้กล่าวว่า การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้กลุ่มเข้มแข็ง ทำให้สมาชิกในกลุ่มกิจกรรมสามารถคิดวิเคราะห์ถึงรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม เพื่อสร้างผลกำไรให้กับกลุ่มกิจกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มฯ เห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนเพราะเป็นการฝึกวินัยการใช้เงินให้แก่ตนเอง สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ นอกจากการแสดงความเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมแล้ว การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป