กิจกรรม สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร
 
               วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" ครั้งที่ ๒ เวลา ๗.๐๐ น. ณ หอประชุมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพร พร้อมรับฟังถึงปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมถึงหาทางออกในการระดมความคิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในแต่ละปัญหา เพื่อให้จังหวัดชุมพรก้าวไปสู่จังหวัดที่น่าอยู่ และมีความเข้มแข็ง โดยก่อนเริ่มการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิด ได้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในช่วงเช้า จากการเเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ นำโดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร