วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้นสอง) สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์ และให้คำแนะนำและเสริมในเรื่องของผู้ตรวจสอบกิจการ ในเรื่องของการปฏิบัติงานตามนโยบายและกฎระเบียบให้มีความถูกต้องชัดเจน และนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบ แนะนำให้สมาชิกช่วยกันชำระหนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกของสหกรณ์