วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นกรรมการขับเคลื่อนฯระดับจังหวัด  ร่วมสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด (Kick Off) ครั้งที่ ๑ (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้หยิบยกประเด็นสำคัญ ๒ ประเด็น คือ คนไทยไม่ทิ้งกัน / ชุมชนอยู่ดีมีสุข นำมาวิเคราะห์หารือ พร้อมรับฟังปัญหา และข้อชี้แนะจากประชาชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายพงษ์ชาญ พันธุ์ทอง ท้องถิ่นอำเภอท่าแซะ