ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอปรับปรุงโครงสร้างจากราชการส่วนกลางในภูมิภาคมาเป็นราชการส่วนภูมิภาค
 
               วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นายวรเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร หัวหน้าทีมเพื่อการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลรูปแบบการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานและประเมินความคุ้มค่าในการขอปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จากราชการส่วนกลางในภูมิภาค มาเป็นราชการส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 
               โอกาสนี้คณะผู้ศึกษาได้เข้าสัมภาษณ์ นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อสัมภาษณ์การทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงาน ในลักษณะราชการส่วนภูมิภาคของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และได้ให้ความคิดเห็นใจความสำคัญว่า "การจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างไรก็ดี ให้ตระหนักและคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก การให้บริการและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารแล้วสามารถเข้าถึงประชาชนให้บริการประชาชน และให้ความรู้ทางด้านบัญชีแก่ประชาชนได้ทั่วถึงในทุกท้องที่ นั่นคือสิ่งที่ดี" พร้อมทั้งยังฝากให้ข้าราชการทุกคนเดินตามรอยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้สร้างไว้ รวมถึงการเข้าถึงประชาชนในยุค ๕.๐ คือการเข้าถึงคน อีกด้วย