โครงการเสิรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยการใช้บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
 
               นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้ครูบัญชีอาสาสมัครประจำเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ ๖ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านควน ชุมชนนาพญา ชุมชนท่ามะพล่า ชุมชนพ้อแดง ชุมชนปากน้ำแหลมทราย และชุมชนบางมะพร้าว จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยนำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนในอนาคตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
 
               ซึ่งครูบัญชีอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอ ได้ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร สอนแนะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมชักชวนและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำบัญชีไปใช้ในการประกอบอาชีพ และในการวางแผนครัวเรือนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย