ประชุมสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
 
    
               วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ อาคารสำนักงานชั้น ๒ ห้องประชุม ๒๐๑-๒๐๔ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติทางบัญชีและเน้นย้ำในเรื่องของการควบคุมภายในให้เข้มแข็ง