วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามแผนปฏิบัติงานตาม Road Map ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จริง