ติดตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอทุ่งตะโก
 
               วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางขวัญตา ภักดีประชุม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนายสนธยา ทองแก้ว ครูบัญชีประจำเขตพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ร่วมกับสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ศพก.) หมู่ที่ ๑๒ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยสมาชิกและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเอาตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์สนับสนุนสารปรับปรุงบำรุงดินพื้นที่ดินเป็นกรด (โดโลไมล์) พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกกลุ่มใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีเข้มแข็ง (ต่อยอด) ทั้งนี้นางขวัญตา ภักดีประชุม ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการหันมาทำบัญชี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้การปรึกษาในด้านการบัญชี ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรอีกด้วย