สตท.๘ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 
               วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมคณะผู้ติดตารม และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร