วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฏร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ทั้งนี้ได้ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง ๒ แห่ง โดยมีเด็กนักเรียน ครู และข้าราชการ กล่าวถวายรายงานถึงการดำเนินงานและการจัดทำบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และทรงเสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง ๒ แห่ง