วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ประชุมขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (โคนม) หลักสูตรที่ ๑ "การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและชี้แจงทางการเตรียมความพร้อม" ร่วมกับหน่วยงานทีมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค (บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลชุมโค) หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร