วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รับบูรณาการณ์กับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืดตามศักยภาพพื้นที่ระดับครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ในหัวข้อ การทำบัญชีครัวเรือน แก่เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำบัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ให้เกษตกรกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักรและมาใช้บริการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรได้ต่อไป