วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรร่วมบูรณาการกับเกษตรจังหวัดชุมพร และเกษตรอำเภอสวี ขับเคลื่อน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนางลาวัลย์ พลเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย โดยแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงานประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดำรงชีวิตประจำวัน
 
               พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และปรับทัศนคติต่อการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำบัญชี และประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักรและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน "สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร" โดยมีนายปริญญา บุญเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว