โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่) ตำบลเขาไชยราช
 
               วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ครูบัญชีประจำอำเภอปะทิว ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่) ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำการเอา บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สอนแนะพร้อมแนะนำถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการจัดทำบัญชีแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าอบรมหันมาจัดทำบัญชีผ่านมือถือ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำไปใช้เพื่อความสะดวกและสามารถใช้บันทึกบัญชีได้ทุกที่