งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ ๓ ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายอาคม บุญญโส นายอำเภอพะโต๊ะ เป็นประธานในพิธีเปิด

               ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ออกบู๊ทให้บริการประชาชน โดยนำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยแอปพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ Smart Me ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นการทำบัญชีรับจ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และสามารถบันทึกบัญชีได้ตลอดเวลา ซึ่งมีประชาชนที่เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก