จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมทำความสะอาดสองข้างเส้นทางรถไฟเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕
    
               วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค" ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎรด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ ทรงวางรากฐานกิจการสาธารณูปโภคต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก เช่น รถไฟ รถราง โทรเลข ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา โดยกิจการรถไฟ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรก ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ จากนั้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา เส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศสยาม ทรงประกาศเลิกทาสและยกเลิกระบบไพร่ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ทรงดำเนินพระราชวิเทโศบาย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า

               โดยวันนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม "จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค" ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณสถานีรถไฟชุมพร เก็บกวาดขยะ ขัดพื้นลานจอดรถ ทาสีริมฟุตบาท รวมทั้งทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนรอบบริเวณสถานีรถไฟให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน "พระปิยมหาราช"