วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ ระดับจังหวัด ได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในระดับประเทศมาชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมพิจารณาถึงกำหนดการจัดงาน Field day ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วย