วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพร จัดโครงการจัดประชุมปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

               เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ที่เข้าโครงการ จำนวน ๑๒๕ ราย ทราบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้เกษตรนำเนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว