วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร และกิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี ร.ต.โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอละแม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว