วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมีจังหวัดชุมพร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อแถลงงบการเงินของสหกรณ์ ทั้งนี้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ ได้กล่าวแนะนำในเรื่องของการลงบัญชีค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ให้เป็นไปตามจริง และมีการติดตามแผนค่าใช้จ่ายเป็นประจำ รวมถึงแนะนำให้สหกรณ์ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยผ่านโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องในการจัดทำบัญชีให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกมากขึ้น