วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๖ (จังหวัดชุมพร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว