พิธีบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน (ครบ๕๐วัน) อุทิศถวายหลวงพ่อโปร่ง โชติโก
    
 
               วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน (ครบ๕๐วัน) อุทิศถวายหลวงพ่อโปร่ง โชติโก ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว และได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี ได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาปรับใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้เข้าร่วมพิธียึดในหลักธรรมมากกว่าวัตถุธรรม