วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นกันเอง พร้อมนี้ นายวราเทพ สุริยชน ได้เข้ากราบไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมให้โอวาสกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำงานที่ต้องอาศัยการพึ่งพากัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง โดยยึดหลักการปกครองแบบ พี่ปกครองน้อง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี