สัมนาคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรกรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมนาคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดชุมพร และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการเชื่องโยงการทำงานเครือข่าย ด้านการผลิต การตลาด ระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) คณะกรรมการแปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการจัดสัมนาดังกล่าว