พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 
               วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ เป็นวิทยากรจัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่สมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๗ พัฒนาปากน้ำชุมพร จำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว สหกรณ์จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมมอบความรู้ด้านบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว จำนวน ๒๕ คน
 
               ทั้งนี้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นอกจากได้นำเอาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ไปสอนแนะให้กับสมาชิกของสหกรณ์แล้ว ยังได้ร่วมเล่นกิจกรรมทางการบัญชีประกอบการสอนแนะกับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสนุกไปกับการอบรมและเข้าใจหลักการจัดทำบัญชีได้อย่างง่าย พร้อมทั้งได้นำเอาบัญชีบนมือถือ (Smart Me) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เผยแพร่ให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วย