โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒
 
               วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ เวทีที่ ๑ อบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนสุวรรณ (ศพก.เครือข่าย) ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้นำเอาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แนะนำสอนแนะแก้ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ (Smart Me) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความสะดวกในการบันทึกบัญชี และสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตประจำวัน