ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด
 
               วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ผู้สอบสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด ณ โรงงานปาล์มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช ได้กล่าวและเน้นย้ำในที่ประชุมสามัญประจำปี เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารจัดการของธุรกิจด้านต่างๆของสหกรณ์ พร้อมชี้แจงหลักการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกภายในสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินการทางด้านการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการปฏิบัติงานของสหกรณ์ได้ และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สามารถนำเสนอในที่ประชุม และสมาชิก สามารถตรวจสอบได้ และปิดบัญชีประจำปีได้ไว รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั่นคือ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทเวอร์ชั่น ๒.๒ ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีให้ไวขึ้น และยังรวมถึงได้แนะนำให้สหกรณ์หันมาใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีแบบเต็มระบบ