วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในเขตพื้นที่ สตท.๘ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) , โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ และโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมเป็นวิทยากรร่วมกับผู้สอบบัญชีในสังกัด บรรยายและให้ความรู้พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน