ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑
 
               วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์จากผลการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนให้นำแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกด้วย